Toekomstbeeld Lotbeek en Oude Gracht

Het gebied van ‘De vallei van de Zennebeemden’ beslaat de gemeentegrenzen van Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en Beersel. Binnen dit gebied ging in 2018 een verkennende studie door om de potenties in kaart te brengen op vlak van water, natuur en beleving/toegankelijkheid. Op basis van deze studie werd ingetekend op het landinrichtingsproject Water-Land-Schap van de Vlaamse Landmaatschappij. Via dit programma kan de visie voor dit gebied concreter gemaakt worden op terrein. Momenteel loopt een studie rond de inrichting van de Lotbeek (ook gekend als Laekebeek) en de Oude Gracht, de waterlopen die vlak achter de woonkern van Ruisbroek liggen. Hoe ziet het toekomstbeeld van beide beken en dit open ruimte gebied er uit, rekening houdend met waterbuffering, natuur, beleving, landbouw en erfgoed?

Op woensdag 30 maart hielden de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een infoavond over de Lotbeek en de Oude gracht in Ruisbroek (presentatie infoavond - verslag infoavond).

Tijdens een interactief spel kregen de deelnemers de kans hun bedenkingen en suggesties voor dit project te delen. We geven jullie ook graag nog de kans om jullie suggesties te delen, via het beantwoorden van enkele vragen via het online participatieformulier. De vragen behandelen de thema’s water, natuur, beleving en recreatie, landbouw, erfgoed, de Ring en de hoogspanningsmasten. Het staat jullie uiteraard vrij om enkel de vragen binnen jullie interesse(s) te beantwoorden.